Coop

Coop är en av Koopera­tion utan grän­sers (numera We effects) med­lems­orga­nisa­tio­ner. Före­taget har ett intresse av att stödja utveck­lings­bi­stånd vilket sker på många olika sätt. Bland annat genom Bistånds­knap­pen som sitter på pant­maski­nerna i Coops 700 buti­ker i Sverige.