Strategisk varumärkes­modell

Guide med 4 perspektiv och 12 delmoment för strategiskt varumärkesarbete.

Skippa intro

Ett grundmurat varumärke skyddar dig mot konkurrensens stormar och gör jobbet roligare. En varumärkesmodell hjälper dig med redskapen.

Företag och varumärke är inte riktigt samma väsen. Även om namnet på företaget och varumärket kan vara samma. Syftet med en varumärkesmodell är att få överblick, perspektiv och redskap i ett utvecklings- eller förändringarbete. Ungefär som ett par glasögon med vilka du ser världen genom ett marknadsfilter.

Skydd mot konkurrens

Om organisationen är utsatt för konkurrenshot i någon form så är varumärkesarbete en metod för att skydda den. Även en ideell organisation kan vara utsatt för konkurrens även om det språket kanske inte används. Så länge personer eller företag har ett alternativ till att ansluta sig som medlem eller köpa produkter eller tjänster av dig så kan vi tala om en marknad. Sen kan konkurrensens intensitet variera beroende på vilka drivkrafter som finns på respektive marknad.

Skapar mening

Varumärkesarbete hämtar energi främst från kunders eller medlemmars vardag. Det är kunders eller medlemmars vardagliga verklighet som i högre grad blir intressant för oss nu. När kunders eller medlemmars motiv, önskningar och drömmar blir synliga och begripliga för fler i organisationen blir det lättare att påminnas om varför organisationen existerar. Alla i en organisation mår bra av att känna till och förstå syftet och det större sammanhang för vilket även den minsta arbetsuppgift har betydelse.

Det är trots allt från kunders eller medlemmars förtroende och beteenden som ditt företag, din organisation eller din verksamhet hämtar sin handlingsfrihet. Varumärkesmodellen kan hjälpa dig att se organisationen utifrån och in. Den kan även bidra till att alla medarbetare ser och förstår organisationens större sammanhang enligt principerna för den salutogena teorin och Antonovskys modell KASAM som handlar om hälsa på arbetsplatsen.

Tillför struktur

En modell för att jobba metodiskt med sitt varumärke kan vara till stor hjälp. Dels för att komma igång, och dels för att hålla isär varumärkets olika perspektiv innan du sätter ihop dem till en helhet. Utan struktur och strategi är det lätt hänt att det som är bråttom alltid går före det som är viktigt.

Visar riktning

Att följa hela modellen sekventiellt är inte nödvändigt. Följ den hellre diskursivt, det vill säga hoppa gärna mellan de perspektiv och delmoment som känns mest angelägna just nu. Flera av delmomenten kan ge varumärkesarbetet en välbehövlig energikick i rätt riktning. Kanske i kombination med en eller flera workshops.

Driver idéer

Jobbet med varumärkesmodellen kan sen resultera i exempelvis en varumärkesplattform, en kommunikationsstrategi och flera kreativa idéer till kommunikationsåtgärder både internt och externt. Var öppen för nya tankevinklar och var beredd att ompröva dina teser.

Det enkla svaret är att det lönar sig. Forskarna Frans Melin och Johan Gromark från Lunds universitet har med sin undersökning av de 500 största svenska företagen klargjort ett samband. De har i sitt forskningsprojekt Brand Orientation Index [1] identifierat fyra företagstyper som är signifikant kopplade till lönsamhet och har olika sätt att förhålla sig till begreppet varumärke.

Internt fokus

Externt fokus

Lågt

Högt

Högt

utbildarna
Varumärket som kulturbärare

ledarna
Varumärket som nav i verksamheten

skeptikerna
Varumärket som logotyp

säljarna
Varumärket som säljredskap

Brand Orientation Matrix, företagstyper indelade efter internt och externt varumärkesfokus. (Melin och Gromark, 2004.)
FöretagstypRörelsemarginal (EBITA)
Ledarna14,4 %
Utbildarna11,3 %
Säljarna9,6 %
Skeptikerna8,0 %

Ledarna har nästan dubbelt så hög lönsamhet som skeptikerna. Intressant är också att utbildarna är mer lönsamma än säljarna. (Melin och Gromark, 2004.)

Ledarna

Varumärket som nav i verksamheten

Inom gruppen ledarna finner vi företag som prioriterar varumärkesfrågor mycket högt. De utmärker sig genom en förmåga att kombinera både ett internt och externt fokus. Hos Ledarna är varumärket det kitt som binder samman strategi, organisation och verksamhetsutveckling.

Ledningen för denna typ av företag gör ingen skillnad mellan affärsutveckling och varumärkesutveckling, därför genomsyrar engagemanget för varumärken hela organisationen och är tydligt på högsta nivå. Ledarna är betydligt bättre än övriga grupper avseende förmågan att använda kärnvärden i verksamhetsutvecklingen. Här är kärnvärden långt ifrån tomma ord, utan verkliga redskap som används av samtliga medarbetare i företaget.

Varumärkesutveckling handlar i dessa företag lika mycket om att utveckla varor och tjänster som att marknadsföra dem. I företagen utvärderas beslutsunderlag reflexmässigt utifrån hur de kommer att påverka varumärket. I dessa företag speglas organisationens värderingar direkt gentemot de värden som kunderna betalar för.

Ett intressant resultat från studien är att Ledare återfinns med ungefär samma frekvens bland både varu- och tjänsteproducerande företag, liksom bland B2C- och B2B-företag. Det visar att ett företag kan vara Ledare oavsett vilken bransch man verkar inom. Med detta resultat i åtanke blir det svårt att avfärda varumärkesfrågor som något för andra men inte för oss.

(Frans Melin, Den värdeskapande varumärkesstrategin.)

Utbildarna

Varumärket som kulturbärare

Utbildarna arbetar efter antagandet att engagerade medarbetare ger nöjda kunder. Som ledstjärna för detta arbete utgår Utbildarna från varumärket. Förmågan att implementera varumärkesstrategin internt är också Utbildarnas relativt sett starkaste sida i jämförelse med övriga grupper.

Utbildarna ser en tydlig koppling mellan en stark företagskultur och ett starkt företagsvarumärke. Samtidigt har Utbildarna i allmänhet en mindre engagerad ledningsgrupp än övriga grupper. Då ansvaret för varumärkesarbetet är delegerat förhållandevis långt ner i organisationen skapas sämre förutsättningar för att varumärket ska bli navet som verksamheten kretsar kring.

Hos Utbildarna saknas det genomslag som varumärkesfrågor har på alla nivåer i organisationen, på det sätt vi ser hos Ledarna. Utbildarna utgörs i hög grad av varuproducerande företag och i gruppen finns en liten övervikt mot B2B-företag.

(Frans Melin, Den värdeskapande varumärkesstrategin.)

Säljarna

Varumärket som säljredskap

Om vi jämför med ledarna betraktar Säljarna varumärket mer som ett taktiskt säljredskap. Det är tydligt att Säljarna är duktiga på traditionell brand management, det vill säga de externt fokuserade processerna associerade till att förhindra intrång och renommésnyltning, samt till att bevaka att varumärkets grafiska riktlinjer följs i marknadsföringen etc.

Bland Säljarna är varumärket marknadsavdelningens ansvar, varför ledningen och andra avdelningar (som exempelvis produktutveckling och personal) spelar en mindre framträdande roll i arbetet. Säljarna tycks helt sakna en intern implementeringsprocess som syftar till att träna medarbetarna att leverera i enlighet med varumärkets löften.

Detta illustreras också av att många företag inom denna grupp inte prioriterar företagsvarumärket, utan lägger sin energi på produktvarumärken. Säljarna består i mycket hög grad av varuproducerande företag och är relativt jämnt fördelade på B2C- och B2B-företag.

(Frans Melin, Den värdeskapande varumärkesstrategin.)

Skeptikerna

Varumärket som logotyp

Precis som namnet antyder utgörs Skeptikerna av företag som har en avvaktande inställning till varumärkesfrågor. Orsaken kan till stor del förklaras av bristande förståelse för och samsyn kring varumärket som konkurrensmedel.

Följaktligen saknas en insikt i och en övertygelse om att varumärken är viktiga. Det pågår naturligtvis varumärkesbyggande aktiviteter även bland Skeptikerna, men dessa är inte initierade av ledningen och lever därför sina egna liv. Precis som i alla företag finns det eldsjälar som driver förändringsarbeten, men utan genuint stöd från ledningen riskerar varumärkesarbetet att bli ett projekt, det vill säga något man kan bli färdig med och därefter kan lägga till handlingarna.

Skeptikerna är den grupp som är minst inriktad på mål och uppföljning. Inom dessa företag saknas därmed en tydlig riktning i varumärkesarbetet, vilket också leder till avsaknad av mätpunkter som anger vad arbetet ska resultera i.

Detta är en möjlig förklaring till den grundläggande skepsis till varumärken som finns bland företagen i denna grupp. Skeptikerna utgörs i hög grad av B2B-företag och är den enda grupp som har övervikt av tjänsteföretag. Dessa har traditionellt ansetts vara mindre varumärkesorienterade, vilket studien alltså bekräftar.

(Frans Melin, Den värdeskapande varumärkesstrategin.)

Det är inte direkt någon brist på processbeskrivningar och varumärkesmodeller i facklitteraturen. Vissa är bra, andra har passerat bäst-före-datum.

Unique Selling Proposition (USP)

USP:en (Rosser Reeves)[2] är exempel på en känd modell från 1940-talets början. Den var nog bra då, men idag har vi lärt oss att komma längre genom att förstå kundens beteende, än att leta bland produktens egenskaper. USP:en är en kvarleva från arbetet med snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) i förra seklets USA. Den är produkt- och säljorienterad och därför lite navelskådande.

Unique Value Proposition (UVP)

Om du vill använda ett liknande uttryck, så är varumärkets Unique Value Proposition troligen en kortare väg till framgång. Men vad är då skillnaden mellan USP och UVP? Jo, det är att byta fokus och börja intressera sig mer för det värde köparen får ut snarare än vilka egenskaper produkten har. Till exempel kan vi underlätta målgruppens köpprocess istället för att förbättra vår säljprocess. Semantik? Kanske, men synsättet kan göra skillnad. Ska vi prova? Låt oss byta fokus från produkt, egenskaper och säljprocess — till kund, värde och köpprocess.

Ett effektivt sätt att bena ut kundvärdet är att börja tänka i termer av kundens pains and gains. Eller hinder och vinster på svenska. Resonemanget går ut på följande.

Pains and Gains (hinder och vinster)

 • Se på dina kundämnen som personer som ska få sitt jobb gjort.
 • När de ska göra sitt jobb möter de dels ett antal svårigheter och hinder.
 • Och dels har de ett mål med sitt arbete och ett antal vinster de vill uppnå.

Det unika värde du levererar är då summan av vilka hinder du befriar dem från (pain relievers) och vilka vinster du hjälper dem hämta hem (gain creators). Ju mer specifikt och detaljerat du kan riva hinder och höja vinster, i det jobb dina kunder vill ha gjort under sin arbetsdag, desto mer värde levererar du.

Det som kännetecknar bra varumärkesmodeller är att de kan angripa problem med ett utifrån-perspektiv på flera nivåer. De hjälper dig att tänka lateralt. Bra varumärkesmodeller vågar ställa de stora frågorna, men ger också vägledning i de små.

Du kanske redan har grunden till en varumärkesplattform? I värsta fall står den i pärm­dvala eller har fallit offer för byrålådsdöden. En bra varumärkesmodell ska kännas praktiskt användbar. Annars gör den inte mycket nytta.

Bra varumärkesmodeller ska leda till att fler medarbetare, oavsett syssla, ser kundens behov tydligare. Så att fler kan sätta sin roll i ett kundsammanhang och känna ett större mått av mening med alltihop. Det skapar driv i organisationen och gör jobbet roligare.

Vad som gör ett varumärke starkt är omdebatterat. Delvis för att många har uppfattningen att begreppet varumärke enbart har med extern kommunikation och reklam att göra. (Se varumärkesorientering.)

Varumärkesmodellen har en mer holistisk syn på saken. Vi kan till exempel fråga oss hur starkt ett varumärke egentligen är om medarbetarna på företaget, de som ska leverera på varumärkeslöftet, har vitt skilda uppfattningar om varumärkets mål, syfte och uppgift eller kundens primära behov.

Varumärkets roll har betydelse som värdehöjare för både kunder och medarbetare. Inte minst under rekryteringsprocesser. (Även kallat Employer branding.)

Definition av varumärke [3]

 • Symbol för det mervärde som skapar arbetsglädje och vinst.
  (För en idéburen organisation är det en symbol för huvudsakligt ändamål snarare än mervärde, och samhällsvinst snarare än ekonomisk vinst. Arbetsglädjen är dock densamma.)
 • Kvalitetsgaranti för en kedja av händelser 
som upprepas varje dag.
 • Igenkänning genom hela distributionskedjan och i alla kanaler.
 • Resultat vi åstadkommer gemensamt även i motvind.
 • Styrka som beror av den totala organisationen bakom varumärket.

Känt respektive starkt varumärke

Att vara känd som varumärke är inte detsamma som stark. De flesta vet vilka Onoff och Saab var, de var kända svenska varumärken, men inte särskilt starka. Saab var dessutom älskat av många. Både Onoff och Saab ställde trots sin höga kännedom in betalningarna. Kunderna uteblev.

Varumärket Ryanair är precis tvärtom. Nästan ingen gillar det men massor av människor köper. När Michael O’Leary föreslår ståplats på flygen tycker vi han är galen. Men det gör bara varumärket ännu starkare. Uttalandet är en fullt naturlig konsekvens av att vilja vara billigast.


Översikt

Följande varumärkesmodell är framtagen av Eric Lindesvärd Marknadskommunikation och har sin teoretiska grund hämtad dels från författare som Aaker, Keller, Kotler, Drucker, Kapferer, Alvesson, Macnamara, Antonovsky med flera, och dels från några av de större konsultnätverkens arbetsmodeller. Därtill har varumärkesmodellen formats, förenklats och förfinats efter flera års egen konsulterfarenhet av vad som fungerar bättre respektive sämre i praktiken.

Fyra perspektiv

© 2012–2022, ELM
Upptäckt
Vår behovsuppfattning och vad vi tror på
Stil
Verbal och visuell identitet, profil och stilelement
Budskap
Var vi strategiskt positionerar oss och vad vi säger
Värden
Vad vi tycker är viktigt och hur vi agerar

Tolv delmoment


Första perspektivet

Första perspektivet i vår varumärkesmodell heter upptäckt (U) och handlar om vår behovsuppfattning, vad vi tror på, varumärkets övergripande uppgift och mål. Det består av följande tre delmoment.

Workshops

Upptäckt
Identitet
Utseende
Lingo
Målgrupper
Positionering
Huvudbudskap
Kärnvärden
Komstrategi
Kanaler
Första delmomentet

Människor behöver inte borrmaskiner utan hål [4]

Det går aldrig att komma vidare i ett varumärkesarbete utan att först intressera sig för det fundamentala mänskliga behov som varumärket tillgodoser. Behovsupptäckt är ett mycket bättre ord än affärsidé eftersom det flyttar vårt synfält till det mest grundläggande för affären – mänskliga behov och motiv.

Exempel

 1. När du svarar på frågan Vad har ditt företag för affärsidé? så formulerar du dig på ett visst sätt.
 2. När du svarar på frågan Vad upptäckte ditt företag för behov en gång i tiden? så formulerar du dig på ett helt annat sätt.

Svaret på fråga 2 är med största sannolikhet mer intressant ur ett varumärkesperspektiv.

Behovsupptäckten är vår egen uppfattning om varför varumärket en gång kom till världen. Eller så kan vi återupptäcka kundens behov genom att tänja tankarna utanför lådan och lära oss mer om människor och mänskligt beteende.

Jämför till exempel produkten borrmaskin med behovet av hål (Black & Decker), produkten chips med behovet av fredagsmys (OLW) eller produkten motorcykel med behovet av frihet (Harley-Davidson). Ofta är det ett varumärke i en kategori som upptäcker ett behov och därefter följer många i kategorin efter. (Läs mer om positionering.)

Det finns fler klassiska exempel. Alla varumärken i produktkategorin kaffe kommunicerade arom och doft ända tills ett av dem vände på alltihop genom att upptäcka att kaffet har ett större sammanhang som omfattar behovet av nåt gott att bjuda på när en vän tittar in (Gevalia). I tvättmedelskategorin tävlade varumärken länge om vem som kunde redovisa renast tvätt, med hjälp av siffror och partiklar i sköljvattnet, ända tills det visade sig att det kunderna egentligen brydde sig om var doften av ren tvätt. De litade på sin näsa. Vi människor är sällan så rationella som vi tror.

Organisationen California Milk Processor Board har en i marknadsföringsvärlden välkänd berättelse om sin behovsupptäckt. Trots påtryckningar var folk inte alls i så stor utsträckning benägna att köpa mjölk för att det var nyttigt. (Vilket idag är diskutabelt om det alls är.) Utan den största drivkraften för nytt mjölkköp var helt enkelt att den gamla var slut i kylen. Vilket ledde fram till det dokumenterat framgångsrika konceptet Got Milk?

Relaterat till behovsupptäckter och kundinsikter: Rory Sutherland inspirerar. (18 min)

En vanlig missuppfattning är att människor alltid strävar efter trygghet och enkelhet. Ett tryggt val kommer visserligen högt upp på listan över de varumärkesassociationer som driver försäljning. Enklare liv kommer faktiskt först på tjugonde plats. Men dessa associationer är långt från de enda som driver försäljning.

Varumärkesassociationer som driver försäljning

Konsultbolaget Evidence gjorde under 2014–2016 en metastudie som visar vilka varumärkesassociationer som generellt driver försäljning.[5] Detta är inte associationer som respondenter själva nämner utan listorna är framtagna med hjälp av analys.

Studien är en sammanfattning av hela 80 st B2C-studier i sju länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, UK och USA) inom bland annat telekom, transport, FMCG, restaurang, kläder, bostad, hotell, försäkringar och finasiella tjänster. Totalt visar studien cirka 200 olika varumärkesassociationer varav 60 av dem förekommer i fler än fem kategorier.

Inverkan på försäljning, topplistan

 1. Passar mig
 2. Tryggt val
 3. Hög kvalitet
 4. Trovärdiga
 5. Bra rykte
 6. Ärliga
 7. Kunniga/Kompetenta
 8. Genuina
 9. Personliga
 10. Professionella
 11. Skräddarsydd produkt/tjänst
 12. Trevlig/hjälpsam personal
 13. Enkelt att köpa/vara kund/använda
 14. Pålitligt
 15. Erfarna
 16. Omtänksamma
 17. Bryr sig om kunden
 18. Bra produkt/tjänst
 19. Bra service
 20. Gör livet enklare

Inverkan på försäljning, bottenligan

 1. Varma
 2. Unik produkt/tjänst
 3. Roliga/Kul
 4. Moderna/Nytänkande/Innovativa
 5. CSR/Miljö
 6. Coola
 7. Gemenskap
 8. Traditionella
 9. Identifikation
 10. Sociala
 11. Ödmjuka/Jordnära
 12. För alla
 13. Passar barn
 14. Folkliga
 15. Generösa
 16. Konsumtions-/Använd­nings­situation
 17. Ofta nyheter
 18. Smarta/Intelligenta
 19. Lättsamma/Lekfulla
 20. Billigt

Listorna visar enbart associationer som förekommer i minst fem olika kategorier. Intressant är att »enklare liv« kommer sist i topplistan och att »unik produkt/tjänst« ligger på andra plats i bottenligan.

Vid sidan av de psykologiska sätten att beskriva motivation och kundbehov kan Customer Journey Mapping vara ett sätt att upptäcka fler. En bra mappad kundresa visar alla kontaktytor (touchpoints) med varumärket och hur behov och motiv skiftar längs vägen mot köpbeslut och vidare till efterköpsupplevelse.

Varumärkesmodell, differentieringssträcka
Differentieringssträcka: Bli orkidén i potatislandet. Utnyttja att många i branschen tänker konventionellt.

Tips

Andra delmomentet

Den stora varför-frågan

Synonymt med varumärkets högre syfte eller mission statement. Uppgiften är ett påstående som svarar på frågan om varför vårt varumärke över huvudtaget existerar. Varför vi behövs. Varför världen vore en sämre plats om vi inte fanns. Detta är vad vi är fullständigt övertygade om att vi måste uträtta för att universums himlakroppar fortfarande ska vara i balans.

Sälja mer är till exempel ingen uppgift för ett varumärke. Det hamnar snarare under företagets operativa verksamhet. Här måste vi tänka större. Alla yrkesroller ska kännas delaktiga i varumärkets uppgift. Vad vi tror på och ska åstadkomma.

Dr Ichak Adizes gör en bra liknelse i sin ledarskapsklassiker Organisationens livscykler. Om vi jämför företagande med att spela tennis, så vinner man inte genom att lära sig allt om poängräkning, utan man vinner genom att bli bra på tennis. Det är uppgiften för en tennisspelare. Så vilken är uppgiften för vårt varumärke?

Den uppgift vi landar i här kan bli användbar för internkommunikation, marknadskommunikation och även rekrytering senare. (Employer branding.) Den kan till exempel bli grunden till ett manifest.

Dockers Manifesto
Dockers Manifesto. Exempel på varumärke som tydligt kommunicerar att det har en uppgift och därför slipper skryta om sina kläder.

Tredje delmomentet

Möjligheten och målet vi ser framför oss

Synonymt med vision statement. Visionen är ett påstående som svarar på frågan om vart vi är på väg. Vision betyder att se. Här tittar vi framåt mot horisonten och ser världen på ett för oss idealiskt sätt. Visionen kan också beskrivas som vårt yttersta mål. Stjärnorna vi siktar på för att nå trädtopparna. Eller varför vi hoppar upp ur sängen och rusar till jobbet frivilligt varje dag.

Precis som i liknelsen med tennisspelaren ovan, så är pengar och lönsamhet inte ett mål, det är ett resultat. Vi får skilja på nyckeltal och varumärkesmål. Samma resonemang kan hämtas från organisationsteorin i allmänhet. På organisatorisk nivå är målet alltid överlevnad. Pengar är snarare ett smörjmedel för att organisationen ska kunna snurra och dess medarbetare må bra.

Det ska inte tolkas som att varumärkesmodellen tar avstånd från lönsamhet. Tvärtom. De mest värdefulla varumärkena i världen är samtidigt några av de mest lönsamma.

Motverkar intressekonflikter

Varje avdelning kan ha var sitt resultatmål, medan visionen är det gemensamma, långsiktiga målet för hela organisationen. Visionens funktion är att vara brygga mellan två avdelningar eller personer som står i någon form av intressekonflikt. Den övergripande, långsiktiga målbilden är då gemensam, och kan hänvisas till för att finna ett sätt att komma framåt med argumentet: »Vi strävar efter samma sak i slutänden«.

Exempel

Ibland formuleras visioner som »Vi ska vara störst i branschen om tre år«. Bra, men det låter mer som en önskedröm för en snäv krets direktörer. Varumärkesarbetet börjar inifrån men låt det inte stanna vid en intern angelägenhet. Lyft blicken. Vad ser du? Hur gör ni världen bättre för andra? Alternativt behåll utgångspunkten i branschen men formulera hur du utmanar den. På 70-talet hade Nike visionen kort och gott Kill Adidas.

Andra perspektivet

Andra perspektivet i vår varumärkesmodell heter budskap (B) och handlar om var vi strategiskt positionerar oss, vad vi säger och vad vi lovar. Det består av följande tre delmoment.

Workshops

Budskap
Vision
Uppgift
Behovsupptäckt
Identitet
Utseende
Lingo
Kärnvärden
Komstrategi
Kanaler
Första delmomentet

Vem varumärket allra mest bryr sig om

Medan behovsupptäckten tar hand om det grundläggande mänskliga behovet, så kan vi här behöva dela in marknaden i målgrupper, trots att begreppet är en aning missvisande. Ett bättre sätt att beskriva målgrupper är vilka människor vi verkligen värnar om.

Med funktionella målgrupper menas grupper som inte definieras genom demografi och sociografi, utan mer som köpbeteenden, attityder, temperament och preferenser. Även som fiktiva karaktärer, personas, vilket är vanligt inom ux och tjänstedesign.

Jobbar du med internkommunikation är chefer och medarbetare naturliga målgrupper. Även dem kan du dela upp i funktionella faktorer som har exempelvis med kunskap, vilja eller mognadsgrad att göra.

Vilja

Kunskap

Observa­törer

Ambassa­dörer

Broms­klossar

Vind­flöjlar

Medarbetarmatrisen för anpassning av budskap. Vilka har du störst möjlighet att påverka?

Tips

Segmentera aldrig marknaden i olika målgrupper när du jobbar med delmomenten behovsupptäckt och positionering på varumärkets toppnivå. Då riskerar du att skapa kognitiv dissonans.

Varumärket ska enbart ha en behovsupptäckt, en position och ett övergripande varumärkeslöfte. Däremot bör du segmentera marknaden för olika produkter och tjänster som tillgodoser mer specifika behov under varumärkesnivån. (Se budskapshierarki.)

När du jobbar med webbutveckling och tjänstedesign är det absolut nödvändigt eftersom varje produkt- eller tjänstelöfte i den perfekta världen har var sin landningssida.

Varumärkesmodell, segmentering
Exempel på segmentering. Ett varumärkeslöfte men olika produktlöften.

Tips


Andra delmomentet

Lediga platser i människors medvetanden

Positionering är till att börja med inget du gör med din produkt eller tjänst. Det är något du gör i medvetandet på andra människor. Positionering handlar heller inte om vad som är sant eller falskt. Positionering är människors uppfattning om ditt varumärke idag (nuläge) och hur du vill påverka den uppfattningen i en viss riktning (målterritorium). Positionering är också ett tankegods om hur en förflyttning från nuläge till målterritorium där den lediga platsen finns ska gå till. Positioneringskartan med dess strategiska dimensioner har en central roll i det tankegodset.

Positionering som redskap i varumärkesarbetet utvecklades av författarna Ries och Trout och finns beskrivet i klassikern Positioning: The battle for your mind. Principerna i boken är både flitigt och lyckosamt använda av några av de största varumärkena i världen och samtidigt gravt missförstådda av andra.

Ett av världens mest kända positioneringsjobb. 7-up, the uncola.

Enligt positioneringsskolan ska ditt varumärke inte vara mer, godare, bättre, snabbare eller större i något avseende än konkurrenternas varumärken. Även om det råkar vara sant. Det blir bara mer av samma sak och ingen förflyttning i medvetandet. Svaret sitter inte i dina processer, din produkt eller tjänst. Utan i medvetandet på kunden, medlemmen eller någon annan individ i den primära målgrupp du definierat.

Raka motsatsen till en USP med andra ord. Eftersom USP:en utgick från en idé om att din produkt på ett eller annat är unik och att svaret på marknadsföringens gåta döljer sig i dess egenskaper. Nu är vi istället inne i mottagarens hjärna. Eller hela upplevelsevärld.

Marketing is not a battle of products. It’s a battle of perception.”Jack Trout

Exempel på varumärkespositionering av en presidentkandidat

Poster från Obamas valkampanj 2008.

Tricket med positionering är att ditt varumärke associeras med något helt annat och minnesvärt. (Filmerna Uncola nuts ovan och fredagsmys nedan.) Då gör du en strategisk positionsförflyttning. Men det måste givetvis vara något relevant och som känns intressant och attraktivt. Före detta presidenten Barack Obamas valkampanj Change är ett annat bra exempel på positionering. Förändring var framför allt det som presidentkandidaten associerades med och som slutligen ledde till vinst i valet. När du jobbar med strategisk positionering kan du använda insikterna från behovsupptäckten för att komma vidare.

Positionen fredagsmys har tagit chipstillverkaren OLW från tvåa till marknadsledare.[6]

Positioneringskarta med strategiska dimensioner

Om du ritar en positioneringskarta och väljer dimensionerna smart så ser du var det finns lediga platser. När du vänder och vrider på dimensionerna kan nya lediga platser uppenbara sig. Platser där lönsamheten är större eftersom konkurrensen är mindre intensiv. Ett medvetandets territorium där du sätter ner flaggan och tar ledarposition.

Livsstil

Matlagningsprocess

Positioneringsdiagram
Passiv njutning

Zeta

Positioneringsdiagram
Aktiv rörelse

Kall

Lätta

Smör

Varm

Exempel på positioneringskarta i kategorin matfett med strategiska dimensioner för varumärket Lätta. Genom att korsa matlagningsprocess (produktanvändning) med livsstil (mänskligt beteende) kan du upptäcka lediga platser i medvetandespektrat.

Ett vanligt sätt att beskriva positionering är att ställa frågan »Vem var den andra människan på månen?«

Alla vet att Armstrong var etta men är inte lika säkra på tvåan. Trots att bara nån sekund skiljde dem åt. Positionering är att vara först, inte att vara bäst. Men visst kan du positionera ditt varumärke relativt andra så länge du gör en förflyttning i kundens medvetande. (Jämför: Renault – Vi finns där Volvo finns.)

Nödvändiga aktiviteter i delmomentet positionering

 • Orientering i de tre basstrategierna.
 • Analys av branschens kommunikationslandskap.

Bra att veta

För att lyckas med strategisk positionering behöver du mediemuskler. Det är inget du gör med klurig SEO eller vanlig sökordsannonsering där det mer handlar om att svara på söktermer. Folk kan ju bara söka på begrepp som redan finns i deras medvetanden. Däremot digital display-annonsering och video-annonsering, där du når människor med en kontextuell koppling till ett visst ämne, kan användas för positionering.

Tredje delmomentet

Vad varumärke, produkter och tjänster helhjärtat lovar

Nike Concept Store, vägg
Nike Concept Store, Paris.

Huvudbudskap delas in i ett antal löften som varumärket kan använda när det är dags för kommunikationsåtgärder. Dessa löften kan beskrivas i en budskapshierarki.

Budskapshierarki

 1. Varumärkeslöfte. (Varför överväga ditt varumärke?)
 2. Tjänstelöfte för var och en av företagets tjänster. (Reason-to-buy)
 3. Fakta, attribut, kundfördelar och kundvärde för varje tjänst. (Retorik)
 4. Erbjudande eller call-to-action. (Varför överväga ditt varumärke just nu?)

Workshops
Det är bra att sträva efter ett mer känsloladdat budskap i toppen av budskapshierarkin, där varumärket befinner sig, medan budskapen blir mer detaljerade med begripliga kundfördelar närmare köpbeslutet. Då har du oftast mottagarens fulla uppmärksamhet. Ju närmare köpbeslutet mottagaren kommer desto viktigare är det att du på ett övertygande sätt visar hur du löser kundens problem.

Varumärkesmodell, budskapshierarki
Budskapshierarkin med varför, vad, hur och varför nu, hjälper dig att få ordning bland löften och budskap. Bra när du bygger webbsajter.

Fakta, attribut och fördelar (steg 3 ovan) kan uppfattas som rationella budskap. Men är det verkligen rätt när det på senare tid klargjorts att vi människor inte fattar beslut på rationella grunder? Bygga förtroende med hjälp av retorik är inte samma sak som att vara enbart rationell.

Säkert har du hört talas om retorikens tre element ethos, logos och patos. Den sistnämnda berör just vikten av att väcka känslor. Retorikens metoder för att övertyga en publik är urgamla. Samtidigt är de en överraskande bra inspirationskälla när du ska paketera ett budskap till din marknad.

Paketeringens stil bidrar också till helhetsupplevelsen. Och när vi jobbar fram tjänstens unika kundvärde är det i hög grad en blandning av emotionella och funktionella värden.

Ju längre ner i budskapshierarkin desto närmare köp eller konvertering kommer du. Och då blir begriplighet, klarspråk och övertygelse kvaliteter du inte kan tumma på.

Dessutom kommer mottagaren inte att ta till sig de enskilda delarna i budskapshierarkin var för sig. De kommer att uppleva hela varumärket via många olika kontaktytor. När du är känslomässigt relevant i ditt budskap på varumärkesnivån, och för ett begripligt resonemang på ett lika relevant sätt närmare köpet, så lyckas du både med att göra dig valbar och så småningom bli vald.

Exempel på revitalisering

Om ditt varumärke funnits på marknaden länge kan du behöva ladda det med ny energi. En bra idé kan ha förmåga att binda samman positionering och huvudbudskap så de blir ett och samma. Exempel på en sån idé är kanadensiska kampanjen New Diamond Shreddies.

Det mer än 60 år gamla varumärket Shreddies laddades om med ett emotionellt värde utan att produkten förändrades alls. Enbart paketeringen gjordes om. Effekten var stor och kom snabbt. Kraft Foods ökade försäljningen av Shreddies med drygt 18 procent redan samma månad.[7]

Revitalisering: Idén var att vända på frukostflingan Shreddies 45 grader och kalla den för Diamond Shreddies. Byrå: Ogilvy & Mather.


Tredje perspektivet

Tredje perspektivet i vår varumärkesmodell heter värden (V) och har att göra med vad vi tycker är viktigt och hur vi väljer att agera. Det består av följande tre delmoment.

Workshops

Värden
Vision
Uppgift
Behovsupptäckt
Identitet
Utseende
Lingo
Målgrupper
Positionering
Huvudbudskap
Första delmomentet

Vad varumärket aldrig skulle kompromissa om

Kärnvärden i varumärkesarbetet
Ta ner värdeorden på jorden. Värdeord måste mätas. Annars blir det lätt navelskåderi av alltsammans.

Synonymt med engelskans core values. En värdering kan definieras som »övertygelsen om att ett specifikt beteende är mer önskvärt än dess motsats«. Fördelen med en värderingsstyrd organisation är att medarbetaren vet hur den ska agera även om chefen inte är närvarande.

Kärnvärden kan också beskrivas som hur vi som varumärke väljer att förhålla oss till andra människor. Det kan dock kännas en smula vagt. Författaren Kapferer beskriver kärnvärden som »vad varumärket aldrig skulle kompromissa om«. Fördelen med att spetsa formuleringen på det sättet är att det hjälper dig att välja bort allmängodset och komma fram till det som verkligen betyder något. Det brukar sägas om strategier, att de är betydelselösa, om det inte ibland också kostar något att ha dem.

Stäm av relevans med hjälp av mätningar

Kärnvärden ska kunna mätas. Annars förlorar de vikt i kommunikationsarbetet och reduceras till »hitte-på-övningar«. Vi vill upfattas såhär, men vi uppfattas sådär, alltså ser vi konturerna av ett verkligt kommunikationsproblem. Bra problem är halva lösningen. Otydliga problem hittar sällan någon lösning. Stäm av dina kärnvärdens (eller värdeords) innebörder och betydelser med kunder, medlemmar och intressenter för att få klarhet i om de är relevanta för målgrupperna. Detta kan du göra i samband med till exempel NKI-undersökningar.

Du kan naturligtvis inte bara fråga vad kunder eller medlemmar tycker om dina värdeord i en enkät. Det skulle inte ge dig något värdefullt underlag alls. Utan du måste använda dig av rätt undersökningsmetod och analysmodell. Troligtvis ihop med din partner på undersökningstjänster.

Du ska nog heller inte börja med att försöka fiska efter om dina värdeord är relevanta för målgruppen. Börja i andra änden istället. Ta reda på hur du uppfattas av dina kunder eller medlemmar som ett utgångsläge. Då kan du få en bild av om organisationens självuppfattning stämmer med målgruppens uppfattning och jobba utifrån den kunskapen. Den är värdefull att ta med sig in i arbetet. Förhoppningsvis kan den ge dig nya insikter.

Idé och kritik

Hyperkulturens elitklick

Om du inte mäter och stämmer av kärnvärdenas relevans, med medarbetare och andra målgrupper, riskerar du att skapa en hyperkultur, som författarna Dahlman och Heide beskriver i sin bok Strategisk intern kommunikation. Hyperkultur är enkelt förklarat en situation där kärnvärden känns starka för en mindre grupp ledningspersoner. Medan resten av organisationen luttrat tittar på och tycker att jaja, det där blir nog bra. Skenet hålls uppe men engagemanget saknas. För att undvika hyperkultur bör du ha en process för diskussioner och involvering i organisationen.


Andra delmomentet

Med kommunikationsstrategi menar varumärkesmodellen en tydlig probleminsikt och en genomförbar idé om hur vi stärker relationen med människor i vår primära målgrupp och gör bättre affärer.

Med starka relationer till dessa människor blir även vårt varumärke starkare och vår framtid bättre, eftersom relationer är det enda som inte kan kopieras på en marknad.

Kommunikationsstrategin kan också svara på hur vi hanterar hot, kriser och förändringar på marknaden. Men en sak är säker. Ju enklare strategiformulering desto bättre. Komplexa strategier är svårare att levandegöra därför att färre förstår dem. Strategier är i sig inget självändamål, det är exekveringen som bevisar hur användbara de är.

Affärsstrategi, kommunikationsstrategi respektive kommunikationsplan

Kommunikationsstrategin kan i sin enklaste form vara en kort formulerad insikt som beskriver ett tydligt vägval. Ta exemplet med matfettet Lätta från år 1984. Produkten togs ursprungligen fram som ett fettsnålt alternativ för överviktiga. Målgruppen bestod av cirka 15 procent av befolkningen. Men tack vare affärsstrategin kunde varumärket istället vända sig till 85 procent av befolkningen. Normalviktiga som ville behålla sin figur.

Kommunikationsstrategin blev att skapa relationer med en målgrupp som såg sig själva ha en aktiv livsstil. Även om de i praktiken hade det eller inte. (Se även identitet.)

Varumärkets övergripande löfte formulerades »om du bestämt dig för att inte bli fet«.

Fördjupning

Kommunikationsplan däremot är en handlingsplan som visar på exekvering av strategin och är inte en del av varumärkesmodellen.

Reklamfilm för Lätta. Stilen känns daterad men kommunikationsstrategin är tidlös.


Tredje delmomentet

En kreativ diskussion om vilka kanaler vi kan använda till vår fördel. Hur ska vi jobba med vår digitala och mobila upplevelse? Ska vi bli specialister på mejlmarknadsföring och marketing automation (MA)? Ska vi satsa på sociala medier och i så fall vilka? Kan vi få förtjänad media? Ska vi satsa på köpta medier för att snabbt och kraftfullt medvetandegöra varumärket hos den breda allmänheten? Vilka egna kanaler kan vi utveckla?

Mediekategorier

Ägda medier

Köpta medier

Förtjänade medier

Kanaler brukar delas upp i ägda medier som exempelvis din webbsajt eller dina butikslokaler, köpta medier och förtjänade medier. Content Marketing-strategi flyttar tyngdpunkten bort från köpta medier som traditionellt slukar mest budget.

Anledningen till att resonemanget om kanaler hamnar under värden (V) är att kontexten, det sammanhang kanalen befinner sig i, också är ett sätt att ladda varumärket.

Om du till exempel jobbar med radonbekämpning så är bygg- eller villarelaterade medier självklara kanaler. Men om din behovsupptäckt istället pekar i riktningen hälsa kan du ringa in målgruppen nyblivna föräldrar och se med vilka kanaler du kan nå just dem. Kanalens kontext kan i så fall bli väntrum på barnavårdscentraler. Och här kommer varumärkets kärnvärden att spela stor roll.

Kanaler kan i högsta grad vara ett sätt att differentiera ditt varumärke relativt resten av branschen.


Fjärde perspektivet

Fjärde perspektivet i vår varumärkesmodell heter stil (S) och behandlar verbal identitet, visuell identitet, personlighet, profil och stilelement. Det består av följande tre delmoment.

Workshops

Stil
Vision
Uppgift
Behovsupptäckt
Målgrupper
Positionering
Huvudbudskap
Kärnvärden
Komstrategi
Kanaler
Första delmomentet

Ord, begrepp och dess associationer

Lingo kan beskrivas som en uppsättning etiketter vi använder på företeelser och begrepp som är viktiga för oss och kunden. Här kan vi också använda oss av metaforer och tematiska begreppsvärldar, som hämtas från till exempel växtlighet, äventyr, mat eller film. Lingo är en pusselbit när vi börjar skapa innehåll och är en del av varumärkets verbala identitet.

Namngivning

Sätta namn på produkter, tjänster och produktfamiljer är en strategisk process som hamnar under delmomentet lingo. Namn kan delas in i följande fyra kategorier.

Deskriptiva

Deskriptiva/Funktionella namn

 • Handlar helt och hållet om vad en produkt, tjänst eller varumärke gör och är därför lätta att begripa.
 • Fungerar bra när företaget vill styra merparten av varumärkeskapitalet till ett Master Brand. (Till exempel Google Analytics eller Virgin Media.)
 • Fungerar dåligt som företagsnamn eftersom du förbinder dig till en enda sak.
 • Försvinner lätt bland andra namn i samma kategori, vilket betyder mer konkurrens som leder till större nödvändiga marknadsinvesteringar.

Konstruerade

Konstruerade namn

 • Kommer ofta från a) latin, grekiska eller är b) poetiska konstruktioner och rytmer som till exempel Snapple, Google och Kleenex.
 1. Ingen negativ laddning, men egentligen ingen laddning alls. Emotionellt tomma och lätta att få igenom.
 2. Minnesvärda och känslomässigt engagerande vilket samtidigt betyder att de är svåra att få igenom internt. Generellt bra kategori för domännamn.

Upplevelsebaserade

Upplevelsebaserade namn

 • Koppling till något verkligt, en mänsklig upplevelse, snarare än till en funktion eller uppgift. (Exempel: Safari, Explorer.)
 • Meningsfulla enligt konsumenter för att de väver samman upplevelsen med varumärket.
 • Effektiva för innovatörer, sämre för efterföljare.
 • Populära och därför svårare att få registrerade. Samma namn förekommer i vitt skilda produktkategorier. (Safari och Explorer är även bilmodeller.)

Evokativa

Evokativa (minnesframkallande) namn

 • Skiljer sig genom att framställa varumärkets position. (Jämför Digital Equipment med Apple, InfoSeek med Yahoo.)
 • Ovanliga, starkt differentierade och djupt engagerande.
 • Lätta att registrera.
 • Stödjer positionering snarare än produkt- och tjänstefunktioner. Kan bli en rörig process om samordningen brister.
 • Svåra att få igenom internt i organisationen.
Andra delmomentet

Paketering och Brand Guidelines

Detta är delmomentet som behandlar visuell identitet. Utseende är starkt förknippat med stil och karaktär och berör element som logotyp, typografi, foto, grafik, illustrationer, förpackningar, färgpalett och guidelines för hur dessa kan användas. Även annan sorts media som ljud och ljus kan vara aktuella här. Tanken är att dokumentera varumärkets visuella element så att inhousebyrå eller externa konsulter snabbt kan komma till produktion.

Tips

Gör aldrig mallar för hur reklam ska se ut. Visst ska man känna igen avsändaren, men reklam blir bäst om kommunikationsmålen får styra utseendet, istället för profilmanualen. Reklam är dessutom en stor investering. Mycket talar för att reklamen snarare kan bli sämre om utseendet är bestämt i förväg.

Tredje delmomentet

Varumärkets självbild

Identitet betyder självbild och handlar om hur människor uppfattar sig själva. Inom marknadsföringens område kan vi på motsvarande sätt utveckla en varumärkesidentitet. En personlighet som mottagaren lär känna och kan känna igen. Precis på samma sätt som vi kan skilja en domherre från en talgoxe fast båda tillhör kategorin småfåglar.

Identitetens uppgift är att skapa samhörighet med de människor vi vill ha som kunder. När vår självbild stämmer med deras självbild ökar våra möjligheter att kommunicera. Vi har helt enkelt något gemensamt. Det är grundförutsättningen för all framgångsrik kommunikation.

När det kommer till identitet blir omdömen som snyggt eller fult därför underordnade. Visuell identitet ska i första hand spegla varumärkets värderingar och karaktär så tydligt att den inte kan förväxlas med någon annans. Säkert har du hört uttrycket en ulv i fårakläder. Det är ett uttryck vi använder när vi känner att någon inte riktigt är vad den utger sig för att vara. Inte heller varumärken kan luras.

Verbal identitet, som skulle kunna motsvara fåglarnas läten, kan vi också ha en uppfattning om. Använder vårt varumärke ingenjörens, säljarens, ekonomens eller visionärens språk?

Tillhörighet och personlighet

Identiteten svarar på frågan om varumärket är fågel eller fisk och i så fall vilken sort. Är du utmanare eller ledare? Är du i borrmaskinsbranschen eller hålbranschen? (Jämför Black & Decker.) Flygbranschen eller transportbranschen? (Jämför Ryanair.) Flyger du flygplan eller flyger du människor? (Jämför SAS och läs gärna Jan Carlzons bok Riv pyramiderna.) Säljer du friluftskläder eller kvalitetstid i naturen? (Jämför Fjällräven.) Här kan du använda insikter från delmomentet behovsupptäckt för att prova mer spännande alternativ.

Reklamfilm för K-rauta. Nationell tillhörighet blir en stor del av varumärkets identitet och personliga stil.

Identiteten är det slutliga helhetsintrycket av visuell design, verbal design, kontext och tilltal. Vilket förstås beror av din uppfattning om varumärkets kategori, tillhörighet och personlighet. Här kan vi även bygga på med varumärkets berättelse och varumärkets arketyp om vi tycker det enligt kommunikationsstrategin.

Vi måste ställa oss frågan om varumärket som helhet kommunicerar det vi nu står för, och om alla element som identiteten omfattar stödjer våra affärs- och kommunikationsmål.

Är vi on-brand eller off-brand? Det är något vi kan bilda oss en uppfattning om nu. Vill vi göra en mer omfattande varumärkesplattform eller brand book så gör vi det här.

Reklam och kampanjarbete däremot är en kreativ process som ligger utanför den strategiska varumärkesmodellens område. Se kreativ paketering och copywriting.

Läs också

Referenser

[1]Melin och Gromark: Brand Orientation Index.
[3]Håkan Lagergren, omarbetad version.
[4]Theodore Levitt: Drill bit theory.
[5]Dan Landin, Evidence Strategy, Bang for the Buck, okt 2016.
[6]Dagens Media: OLW förbi värsta rivalen.

Vad tyckte du om den här sidan?

Om du gillar den skulle vi vara ytterst tacksamma om du skrev ett kort omdöme på Google. Följ länken nedan bara. Stort tack!